Fooldal

 

     

Európai Uniós támogatás a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretén belül

Letölthető változat (Word formátum)

Programjavaslat

Magyarország Európai Unióba történő belépésével megnyílnak a források az ország gazdaságának EU-s preferenciáknak megfelelő fejlesztésére. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint irányító hatóságok által meghirdetett „Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) ” és az ennek megfelelően rövidesen megjelenő pályázatok olyan intézményeknek és vállalkozásoknak nyújtanak vissza nem térítendő támogatást, melyek a program céljainak megfelelő beruházást kívánnak megvalósítani az EU feltételrendszer szerint.

A TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Rt és a BKZ Rt. konzorciuma annak érdekében jött létre, hogy a beruházást EU támogatás igénybevételével megvalósítsa a tervezéstől a finanszírozáson át a megvalósításig. Csak ilyen komplex szolgáltatással biztosítható, hogy a beruházás:

 • EU támogatás igénybevételével,
 • a lehető legkevesebb invesztícióval,
 • a legjobb minőségben,
 • az EU normák szerint,
 • a legrövidebb idő alatt,
 • banki előfinanszírozás igénybevételével és
 • megfelelő EU monitoring biztosításával
megvalósuljon.

I. A konzorcium által támogatott alprogramok és alapvető feltételrendszerük

a) Vízminőség javítása önkormányzatok részére (1.1 jelű alprogram)

„A” komponens : ivóvíz
„B” komponens: szennyvíz

 • Szükséges önkormányzati önrész 5 %
 • A jogosult önkormányzatok a 201/2001 (X.25.) illetve a 25/2002 (II.27) kormányrendeletben kerültek felsorolásra
 • Átfogó megvalósíthatósági tanulmány szükséges, amely hatósági engedélyeket és az építési engedélyezési tervet is tartalmazza
 • A pályázat elbírálásánál a menedzsment kapacitás és a pályázó pénzügyi helyzete fontos szempont.
b) Állati hulladék kezelés (1.2 jelű alprogram)

Hulladékkezelő telepek, gyűjtő és kezelő berendezések fejlesztése
 • Önrész nem szükséges
 • Átfogó megvalósíthatósági tanulmány szükséges, amely hatósági engedélyeket és az építési engedélyezési terveket is tartalmazza.
c) Egészségügyi hulladék kezelés (1.3 jelű alprogram)

Egészségügyi hulladékgyűjtő rendszerek és berendezések fejlesztése, kórházi hulladékégetők létesítése, korszerűsítése
 • Szükséges önrész 5 %
 • Átfogó megvalósíthatósági tanulmány szükséges, amely hatósági engedélyeket és az építési engedélyezési terveket is tartalmazza.
d) Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése (1.7 jelű alprogram)

„A” komponens: Megújuló energiaforrások
„B” komponens: Energiahatékonyság
 • szükséges önrész minimum 25%
 • A beruházás költségeinek 20-75%-a támogatható
 • A támogatás mértéke maximum 300 millió Ft komponensenként
 • Átfogó megvalósíthatósági tanulmány szükséges, de hatósági engedélyek és építési engedélyezési terv nem szükséges
Általános feltételek

A támogatás számításának alapja a beruházás visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. Ez alól kivétel, amennyiben a pályázónak a beruházással kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága (ez esetben a beruházás ÁFA-val növelt költsége a támogatás számításának alapja).

Támogatásból kizáró okok
 • csőd- vagy felszámolási eljárás
 • tartozás az állam felé
 • a működés és gazdálkodás nem
 • jogszabályok szerint történő folytatása
 • negatív saját tőke
II. A TIG-RES Rt. – BKZ Rt. konzorciumának tevékenysége

1. Pályázó kiválasztása, pályázatra jogosultság megállapítása

A potenciális pályázóval történt kapcsolatfelvételt követően a konzorcium első feladata a pályázatra jogosultság megállapítása. Amennyiben a projekt tervezett megvalósítója nem alkalmas a pályázat feltételeinek teljesítésére, a konzorcium összeállítja azt a pénzügyi és jogi konstrukciót, mely lehetővé teszi a projekt - támogatás igénybevételével történő – megvalósítását.

2. Pályázat preferenciáinak megfelelő projekt meghatározása, vázlatos költség és megtakarítás kalkulációk

Azon túl, hogy a pályázó jogi személynek meg kell felelnie a pályázati feltételeknek, a pályázatban a tervezett projekttel szemben is megfogalmazódnak alapvető elvárások. A beruházásnak teljesítenie kell a részletes pályázati kiírásban megadott feltételeket, különös tekintettel az intézkedések kitűzött céljainak elérhetőségére és a megfogalmazott kritériumokra (mint beruházási költségek nagysága, elvárt indikátorok teljesítése és az EU horizontális elveinek érvényre jutása), melyek megvalósulását a projekt sikere érdekében előre biztosítani szükséges.

A konzorcium elkészíti a projekt műszaki programját és az ennek megfelelő előzetes pénzügyi kalkulációját, mely alapján a program elvárásainak történő megfelelés meggyőzően valószínűsíthető, számítható az igényelhető támogatás összege, továbbá a pályázó részéről szükséges pénzügyi hozzájárulás mértéke.

3. Támogatáson kívüli finanszírozási szükséglet biztosítása

A pályázó valamint a projekt meghatározását követően elkészített előzetes kalkulációk megmutatják, a projektből mekkora részt finanszíroz a támogatás és mekkora rész hárul a pályázóra. A támogatás által nem fedezett finanszírozási igény két részre tagolódik: az önrészre valamint az egyéb finanszírozásra.

A konzorcium létrehozza azt a finanszírozási struktúrát – szükség esetén külső forrás bevonásával -, mely alkalmas a projekt költségvetésének hiányzó összegét pótolni.

4.Szükség esetén önálló jogi személyiségű pályázó szervezet létrehozása, bejegyzése, tőke biztosítása

Amennyiben a projekt előkészítését követően a pályázó és a konzorcium úgy ítéli meg, hogy a pályázat feltételei biztosítottak, végleges döntést hoznak a pályázat benyújtásáról, valamint a projekt megvalósításáról. Ehhez a konzorcium elkészít egy részletes költségtervet és időbeli ütemezést. A pályázat beadásának és a végleges engedélyek megszerzésének a feltétele a megfelelő jogi személyiségű pályázó megléte, amely néhány program alpont esetében új jogi személyiségű társaság létrehozását teszi szükségessé. Az elvi jóváhagyást követően a kezdeményező a megegyezett pénzügyi struktúrával összhangban lévő szervezetet létrehozza, annak bejegyzését a konzorcium közreműködésével lebonyolítja.

5. Megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése

5.1. Megvalósíthatósági tanulmány

A konzorcium elkészíti a projekt megvalósíthatósági tanulmányát, amely az egyes programpontok specifikus elvárásait kielégíti, de tartalmazza legalább az alábbiakat:

- Kiindulási adatok, elvárások felvétele, rögzítése
- Lehetséges műszaki alternatívák elemzése (SWOT analízis)
- Legkedvezőbb műszaki megoldás kiválasztása, részletes kidolgozása a pályázati elvárásoknak megfelelő mélységben
- Üzleti terv
- Kockázat elemzés

5.2. Építési engedélyezési tervdokumentáció

A konzorcium elkészíti a szükséges építési engedélyezési tervdokumentációt. A konzorcium a pályázó közreműködésével kiválasztja a tervezési munkákat elvégző szakértői csoportot és megköti a szükséges tervezői szerződés(eke)t és lebonyolítja a teljes tervezési eljárást a rögzített idő és költségfeltételek betartásával.

5.3. Hatósági engedélyek

Az elkészült építési engedélyezési dokumentáció birtokában a konzorcium a pályázóval szoros együttműködésben elkészíti a szükséges hatósági engedélyek beadványait, a teljes eljárást bonyolítja és elvégzi a szükséges hatósági egyeztetéseket.

5.4. Üzleti tervezés

A megvalósíthatósági tanulmány egyik alapvető eleme az üzleti terv, mely részletesen bemutatja a projekt cashflow-ját, megtérülését és a pályázat által feltételként szabott mutatókat.

Az üzleti tervezés képezi a finanszírozás ütemezésének alapját, tartalmazza a beruházás költségszerkezetét, valamint a projekt megvalósítását követő esetlegesen felmerülő egyéb terheket.

6. Pályázat megírása és benyújtása

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és a pályázó általi jóváhagyását követően a konzorcium megírja a támogatást biztosító pályázatot, mely megfelel az EU követelményeknek és teljesíti az elvárt preferenciarendszert. A pályázat benyújtását követően a konzorcium véglegesíti a támogatás előfinanszírozását biztosító konstrukciót, melyet követően a pályázó szervezet Projekt Fejlesztő Társasággá válik. Az ehhez szükséges teljes eljárást a konzorcium szervezi.

7. Műszaki tervezés, kivitelezési terv összeállítása

A támogatás odaítélése és a finanszírozási konstrukció kivitelezéshez is elegendő forrásainak biztosítását követően a konzorcium egy teljeskörű projekt menedzsment szolgáltatás keretében a Projekt Fejlesztő Társaság közreműködésével kiválasztja a tervezési munkákat elvégző szakértői csoportot, megköti a szükséges tervezői szerződés(eke)t és lebonyolítja a teljes tervezési eljárást a rögzített idő és költségfeltételek keretei között.

Egyes programok megvalósításánál a projekt jellegénél és a banki finanszírozói elvárások miatt is a konzorcium a fővállalkozói, un. EPC konstrukciót támogatja, mely esetben a tervezési feladatok a kivitelezést versenyben elnyerő EPC vállalkozó szerződéses terjedelmét képezik, melynek következtében csökken a projekt kivitelezési fázisának a kockázata.

A konzorcium mindkét eljárás alkalmazása esetén úgy a tervező, mint a kivitelező(k) kiválasztását elvégzi és munkájukat ellenőrzi a megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrök, műszaki vezetők alkalmazása révén.

8. Előfinanszírozás

A konzorcium közreműködésével aláírásra kerül a támogatás előfinanszírozását biztosító szerződés. Az előfinanszírozás lehetővé teszi, hogy a projekt megvalósítása során ne kelljen megvárni a támogatás folyósítását, így a projekt hamarabb befejezhető, a projekt kezdetétől számított megtérülési időszak előbbre tolódik. Az előfinanszírozás kedvezményezettje a Projekt Fejlesztő Társaság.

9. Kivitelezés

A kivitelezés fázisában a konzorcium teljeskörű építési menedzsment szolgáltatást ajánl, amely a helyszínen biztosítja a jogosult műszaki ellenőr(ök) révén az alábbi projekt feladatok elvégzését:

 • Project Adminisztráció
 • Ütemterv management
 • Költség, számlázás management
 • Szerződés(ek) lebonyolítása, beszerzések
 • Követelés management
 • Logisztika
 • Havi jelentések
 • Dokumentum benyújtás
 • Munkavédelem és biztonságszolgálat
 • Minőségellenőrzés
 • Munkálatok befejezése
10. Folyamatos monitoring

A beruházás folyamatos monitoringja nélkülözhetetlen a támogatás hosszú távú biztosítása érdekében. Tekintve az elmúlt évek EU támogatásokkal kapcsolatos kedvezőtlen tapasztalatait a tagállamoknál, Brüsszel különös hangsúlyt helyez a pontos és hiánytalan megvalósításra. Ennek elégtelensége esetén gyakorlat a támogatás összegének csökkentése vagy a megítélt támogatás visszavonása.

A konzorcium az EU feltételek teljesítését a beruházás lezárásáig aktívan nyomon követi az előző pontban vázolt eljárásrend keretében, a hiányosságokra felhívja a figyelmet, igény szerint javaslatokat tesz. Így biztosítható a projekt folyamatos megvalósítása.

11. Elszámolás a vállalkozókkal

A kivitelezési eljárás lezárásával a konzorcium lebonyolítja az átadás átvételi, üzembehelyezési eljárást és az összes résztvevő vállalkozóval az elszámolást lezárja és javaslatot tesz a hátralékok és követelések rendezésére.

12. Záró jelentés összeállítása

A beruházás megvalósulását követően a konzorcium összeállítja a záró jelentést.